e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

A. Budynki mieszkalne jednorodzinne

Po zakończeniu budowy, a przed rozpoczęciem użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych jedną decyzją pozwolenia na budowę musisz złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki „Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

Wzór wniosku:

PB-16aZawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Lista wymaganych załączników LINK

B. Pozostałe obiekty budowlane

Po zakończeniu budowy, a przed rozpoczęciem użytkowania obiektów budowlanych, na których budowę było wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (zgłoszenie dotyczy sieci:elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa), a które nie są wymienione w punkcie A i C – musisz złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki „Zawiadomienie o zakończeniu budowy”.

Wzór wniosku:

PB-16Zawiadomienie o zakończeniu budowyDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Lista wymaganych załączników LINK

Zawiadomienie składa inwestor lub jego pełnomocnik (wtedy należy dołączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową).

Dokument możesz złożyć tradycyjnie lub w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć dokumenty, których zakres może zostać uszczegółowiony przez inspektorat w „wezwaniu o uzupełnienie braków”.

Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez inwestora kompletnego zgłoszenia lub w ciągu 14 dni od uzupełnienia na żądanie PINB zgłoszenia o zakończeniu  budowy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji  –  obiekt może być legalnie użytkowany. W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu należy złożyć wniosek o wydanie „zaświadczenia o braku sprzeciwu”.

W celu uzyskania zaświadczenia w wersji elektronicznej, wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w systemie ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (/pinbkrkpg/SkrytkaESP)

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy  może złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie

Zachęcamy, aby w zgłoszeniu podać swój numer telefonu, co w razie potrzeby ułatwi nam kontakt.

Więcej informacji LINK

C. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Obiekty budowlane z kategorii:

(kategorię obiektu sprawdzisz w pozwoleniu na budowę lub projekcie budowlanym)   

 1. a) V, IX-XVI,
 2. b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
 3. c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
 4. d) XX,
 5. e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
 6. f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,
 7. g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
 8. h) XXVIII-XXX

Po zakończeniu budowy, a przed rozpoczęciem użytkowania obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę i należących do kategorii wymienionych powyżej musisz złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki „Wniosek o pozwolenie na użytkowanie”.

Wzór wniosku:

PB-17Wniosek o pozwolenie na użytkowanieDOCX
PB-17aWniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robótDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Lista wymaganych załączników LINK

Wniosek składa inwestor lub jego pełnomocnik (wtedy należy dołączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową).

Dokument możesz złożyć tradycyjnie lub w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Do wniosku inwestor jest obowiązany dołączyć dokumenty, których zakres może zostać uszczegółowiony przez inspektorat w „wezwaniu o uzupełnienie braków”. Dopiero kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie jest wezwaniem do przeprowadzenia kontroli obowiązkowej. Nieprzedłożenie do wniosku kompletnych dokumentów skutkuje odmową wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zachęcamy, aby w zgłoszeniu podać swój numer telefonu, co w razie potrzeby ułatwi nam kontakt.

Więcej informacji LINK

W celu uzyskania zaświadczenia w wersji elektronicznej, wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w systemie ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (/pinbkrkpg/SkrytkaESP)

Pliki do pobrania:

 1. Lista wymaganych załączników ( pobierz) wraz z objaśnieniami do tabeli ( pobierz)
 2. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy ( pobierz)
 3. Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów ( pobierz)
 4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych ( pobierz)
 5. Karta ewidencyjna ds. statystycznych ( pobierz)
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania ( pobierz)
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji ( pobierz)