e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Dla uczestników procesu budowlanego

Przypomina się uczestnikom procesu budowlanego – inwestorom, projektantom, kierownikom budów i inspektorom nadzoru inwestorskiego, realizującym inwestycje na terenie Miasta Krakowa o ich obowiązkach wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Obowiązki te, zapisane w przywołanej ustawie dotyczą m.in. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz eliminowania możliwości powstawania zagrożeń na terenie prowadzonych robót budowlanych oraz sąsiednich działek. Istotnym jest zatem w szczególności właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych budów przed dostępem osób trzecich – ogrodzenie, odpowiednie usytuowanie oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu budowlanego na terenie inwestycji oraz wykonywanie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając przy tym poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich.