e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w okresie zimowym

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W związku z możliwością pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych.

Ponadto z uwagi na zbliżający się okres grzewczy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki przypomina o zasadach bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla, które w razie nagromadzenia się tego niebezpiecznego, bo niewyczuwalnego dla człowieka gazu mogą wyprzedzająco ostrzec mieszkańców i zapobiec zagrożeniu ich życia a nawet śmierci.