e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Obiekty wielkopowierzchniowe

Będąc właścicielem lub zarządcą budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innego obiektu budowlanego o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 musisz w czasie jego użytkowania poddać go okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia tej kontroli – osoba która ją przeprowadzała musi zawiadomić organ nadzoru budowlanego:

1) za pomocą systemu c-KOB albo

2) na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Wzór pisemnego zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli.