e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Kompetencje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji. Zajmujemy się sprawami wyłącznie z obszaru miasta Krakowa. Do naszych zadań należy kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Do podstawowych obszarów naszego działania należą:

 • kontrola prowadzonych robót budowlanych,
 • w razie stwierdzenia nieprawidłowości – prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach robót budowlanych,
 • kontrola stanu technicznego obiektów i ich bezpiecznego użytkowania,
 • w razie stwierdzenia nieprawidłowości – prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach stanu technicznego obiektów i ich bezpiecznego użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • przyjmowanie obiektów budowlanych do użytkowania,
 • egzekucja decyzji i postanowień wydawanych w naszych sprawach.

Inspektorzy naszego organu mają prawo wstępu do obiektu budowlanego, na teren budowy oraz zakładu pracy. Czynności kontrolne przeprowadzamy w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku. W razie nieobecności ww. osób, w uzasadnionych przypadkach, kontrolę przeprowadzamy w obecności pełnoletniego świadka.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;
 • sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Inspektorzy PINB nakładają grzywny w drodze mandatu karnego w przypadku stwierdzania wykroczeń wymienionych w ustawie Prawo budowlane.

Dodatkowo, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przy wykonywaniu swoich zadań, może żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego oraz dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki jest również organem egzekucyjnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Krakowa zawiera Regulamin Organizacyjny.