e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki, z siedzibą przy ul. Wielickiej 28A, 30-552 Kraków;

2. Z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki można się skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /pinbkrkpg/SkrytkaESP, poczty elektronicznej na adres: ochronadanychosobowych@krakow.pinb.gov.pl lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.), Ustawy z dnia 29 czerwca 2018 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj.(Dz.U. z 2023 r. poz. 1369 ze zm.), Ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.).

4. Odbiorcą danych osobowych w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania mogą być:

a) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt postępowania zawierających dane osobowe;

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w przypadku gdy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki powierzył takim podmiotom przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów;

c) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki ma obowiązek upublicznienia danych.

5. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki danych osobowych:

a) w toku realizacji zadań wynikających z ustawy prawo budowlane dane, o których mowa w art. 15 ust.1 lit. g RODO udostępniane są w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano;

b) w toku realizacji zadań wynikających z art. 236 § 2 KPA w stosunku do strony i uczestnika postępowania przepisu art. 15 ust.1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że skarżący zezwoli organowi na udostępnienie swoich danych stronie postępowania.

6. Klient Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki posiada prawo:

− dostępu do własnych danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszej Klauzuli;

− w przypadkach określonych przepisami prawa żądania sprostowania danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny, uzależniony od rodzaju prowadzonej sprawy, zaś po zakończeniu postępowania, przez okres związany z koniecznością archiwizacji dokumentacji wynikający z odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem okresu niezbędnego do pozyskania zgody Archiwum Narodowego na brakowanie akt.

8. Podanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym identyfikację jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.