e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Uproszczone postępowania legalizacyjne

Uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczy wszystkich obiektów budowlanych lub ich części, wybudowanych bez zgody organu architektoniczno-budowlanego, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie jest możliwe, jeżeli przed upływem 20 lat od zakończenia budowy organ nadzoru budowlanego wstrzymał budowę.

Do legalizacji musisz przedłożyć:

  1. oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na druku PB-5
  2. geodezyjna inwentaryzacyjna powykonawcza obiektu budowlanego;
  3. ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Czas na przedłożenie dokumentów legalizacyjnych ustalimy w zależności od skomplikowania sprawy, nie będzie to jednak czas krótszy niż 60 dni.

Legalizacja przeprowadzona w trybie uproszczonym nie wiąże się z żadnymi opłatami legalizacyjnymi.

Jeżeli  dokumenty legalizacyjne są kompletne wydamy decyzję o legalizacji. Decyzja
o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie lub gdy z ekspertyzy wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania – wydamy decyzję o nakazie rozbiórki.

Wzór wniosku:

PB-15Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania administracyjnegoDOCX
PB-5Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Więcej informacji: LINK