OSTRZEŻENIE - wystąpienie negatywnych zdarzeń atmosferycznych - z dnia 16 lutego 2022 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ostrzega, że w trakcie wystąpienia gwałtownych burz, gradu, wichur lub innych negatywnych zdarzeń atmosferycznych kierownicy budowy są zobowiązani do skutecznego zabezpieczenia prowadzonych budów, w szczególności do:
1) zabezpieczenia ogrodzenia terenu budowy;
2) zabezpieczenia materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego;
3) stałego monitorowania terenu budowy i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.
Właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zabezpieczenia użytkowanych i istniejących obiektów budowlanych, w szczególności do:
1) sprawdzenia prawidłowego zamocowania elementów obiektu (np. anten satelitarnych, barierek);
2) usunięcia wszelkich ruchomych przedmiotów z balkonów, tarasów, itp.;
3) zamknięcia drzwi, okien, itp.;
4) stałego monitorowania obiektu i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.
 
Pomoc mieszkańcom Krakowa poszkodowanym w wyniku żywiołu - komunikat z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Ze względu na utrzymująca się trudną sytuację atmosferyczną, inspektorzy oraz eksperci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki udzielają pomocy mieszkańcom Krakowa poszkodowanym w wyniku działania żywiołu. Pracownicy organu nadzoru budowlanego przeprowadzają kontrole i oceniają szkody obiektów, zniszczonych po przejściu nawalnych deszczów. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonano już oceny ponad 60 obiektów, w tym budynków mieszkalnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki realizuje przedstawione zadania w pierwszej kolejności, w trybie natychmiastowym, mając na uwadze konieczność niesienia pomocy wszystkim poszkodowanym właścicielom obiektów.
 
Pomoc poszkodowanym w powiecie nowosądeckim - komunikat z dnia 25 czerwca 2021 r.
Inspektorzy oraz eksperci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki udzielają wsparcia osobom poszkodowanym w powiecie nowosądeckim, w związku z negatywnymi zdarzeniami atmosferycznymi, jakie miały miejsce w tym obszarze. Nasi inżynierowie służą poszkodowanym pomocą w zakresie oceny stanu obiektów budowlanych po przejściu żywiołu.
 
OSTRZEŻENIE - wystąpienie negatywnych zdarzeń atmosferycznych - z dnia 25 czerwca 2021 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ostrzega, że w trakcie wystąpienia gwałtownych burz, gradu, wichur lub innych negatywnych zdarzeń atmosferycznych kierownicy budowy są zobowiązani do skutecznego zabezpieczenia prowadzonych budów, w szczególności do:
1) zabezpieczenia ogrodzenia terenu budowy;
2) zabezpieczenia materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego;
3) stałego monitorowania terenu budowy i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.
Właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zabezpieczenia użytkowanych i istniejących obiektów budowlanych, w szczególności do:
1) sprawdzenia prawidłowego zamocowania elementów obiektu (np. anten satelitarnych, barierek);
2) usunięcia wszelkich ruchomych przedmiotów z balkonów, tarasów, itp.;
3) zamknięcia drzwi, okien, itp.;
4) stałego monitorowania obiektu i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z MONTAŻEM ŻURAWIA DŹWIGOWEGO W SĄSIEDZTWIE SZPITALA IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z montażem żurawia dźwigowego w sąsiedztwie Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wydał dnia 31.03.2021 r. postanowienie, którym wstrzymał inwestorowi prowadzenie robót budowlanych oraz nakazał demontaż przedmiotowego żurawia dźwigowego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki mgr inż. Małgorzata Boryczko
 
E-BUDOWNICTWO
Przypominamy, że sukcesywnie wchodzą w życie rozporządzenia ustalające (obowiązkowe) wzory niektórych pism składanych do nadzoru budowlanego. Stosowanie dotychczasowych wzorów jest niepoprawne.
Wszystkie aktualne wzory dostępne są na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl
 
Komunikat w sprawie obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej
- Kraków, dnia 13 stycznia 2021 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych.
 
OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI z dnia 1 lipca 2020 r.
-------- WYKONYWANIE ZADAŃ I PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW -------
I. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki wykonuje wszelkie zadania nałożone przez niego przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. - dalej "ustawa Prawo budowlane"), z zastrzeżeniem, że wyłącza się osobiste przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków (skargi i wnioski mogą być składane np. pisemnie lub elektronicznie).
Podstawa prawna: § 15 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.).
II. Strony postępowań mogą dokonywać wglądu w akta postępowań w siedzibie Inspektoratu wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu - nr tel. 12 616 56 60.
Powyższe obostrzenie związane jest z koniecznością realizacji ograniczenia wynikającego z przepisu § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
--------------------- PRZYWRÓCENIE BIEGU TERMINÓW ---------------------
III. Bieg terminów został przywrócony ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie 16 maja 2020 r.
Zgodnie z art. 68 ust. 6 tej ustawy: terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a zgodnie z art. 68 ust. 7 tej ustawy: terminy (.), których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
--------- ZMIANY W PROCEDURZE PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA ---------
IV. Na okres stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) zawieszono obowiązywanie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane. Zatem obecnie wszystkie obiekty podlegają przyjęciu do użytkowania w trybie zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 ustawy Prawo budowlane).
Wyjątkiem są przypadki określone w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - tj. jeżeli obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został nałożony w decyzji nadzoru budowlanego, to w dalszym ciągu należy wystąpić o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Podstawa prawna: art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
-------------------------- ZDALNY WGLĄD W AKTA ----------------------------
V. Zapewnia się stronom udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również poprzez środki komunikacji elektronicznej, o ile warunki techniczno-organizacyjne pozwalają na takie udostępnienie.
W celu udostępnienia akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy strona składa wniosek w formie elektronicznej (przez ePAUP - można to zrobić tutaj:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wniosek-o-udostepnienie-akt-sprawy-on-line/pinbkrkpg)
lub w formie tradycyjnej. Wniosek musi zostać podpisany podpisem odpowiednio elektronicznym lub odręcznym strony lub jej umocowanego pełnomocnika. We wniosku tym strona wskazuje adres elektroniczny na który mają zostać udostępnione akta sprawy lub poszczególne dokumenty stanowiące akta sprawy.
Udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy następuje w formie: 1) przesłania skanów dokumentów na adres elektroniczny wskazany przez stronę; 2) transmisji audiowizualnej - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej przesyłana jest na adres elektroniczny wskazany przez stronę.
Podstawa prawna: art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
----------------- ZDALNE PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI ------------------
VI. Do odwołania, o ile przemawia za tym interes strony, przeprowadza się czynności w toku postępowania wymagające zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
W wezwaniu do udziału w czynności lub zawiadomieniu o czynności wskazany zostanie sposób organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej.
Jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie czynności w sposób zdalny występuje strona lub inny uczestnik postępowania, to we wniosku tym winna podać swój adres elektroniczny. Jeżeli organ postanowi przeprowadzić czynność w formie zdalnej, to na adres podany we wniosku zostaną przesłane informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej.
Podstawa prawna: art. 15zzzzzn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
 
OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI z dnia 20 kwietnia 2020 r.
-------------------------- WYKONYWANIE ZADAŃ --------------------------
I. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki wykonuje wszelkie zadania nałożone na niego przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. - dalej "ustawa Prawo budowlane"), z zastrzeżeniem, że do odwołania czynności procesowe wymagające udziału osób trzecich (których nie można przeprowadzić zdalnie) oraz czynności kontrolne w terenie przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadkach, w których nie jest możliwe przeprowadzenie czynności kontrolnych w terenie, organ korzysta ze swoich pozostałych uprawnień m.in. do żądania przedstawienia informacji i dokumentów.
Podstawa prawna: § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).
II. Do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Inspektoratu. Wszelkie pisma można składać przy pomocy platformy ePUAP, za pomocą poczty tradycyjnej lub w urnie znajdującej się w siedzibie Inspektoratu (w przypadku skorzystania z urny - brak możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentów). Informacje dotyczące składania pism przez ePUAP znajdują się na stronie www.pinb-grodzki.krakow.pl oraz na stronie BIP - w zakładce "Elektroniczna Skrzynka Podawcza".
Podstawa prawna: § 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).
--------------- WSTRZYMANIE I ZAWIESZENIE TERMINÓW ---------------
III. Na okres stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) wstrzymane i zawieszone zostały terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych. Wstrzymanie i zawieszenie terminów dotyczy m.in. terminu na złożenie odwołania, terminów wyznaczonych stronom w wezwaniach lub postanowieniach na przedłożenie dokumentów, nakazów decyzji itp. W pewnych przypadkach organ może jednak wyznaczyć termin na dokonanie określonych czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą. Odpowiednia informacja znajdować się będzie w decyzji, postanowieniu lub wezwaniu, które otrzyma strona. Czynności dokonane w okresie wstrzymania i zawieszenia terminów są skuteczne (np. zrzeczenie się przez stronę prawa do wniesienia odwołania).
Podstawa prawna: art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 oraz ust. 4 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
IV. Na okres stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) wstrzymane i zawieszone również zostały terminy, które ustawa wyznacza organowi na załatwienie spraw. W okresie tym przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się. Czynności dokonane w okresie wstrzymania i zawieszenia terminów są skuteczne (np. wydanie przez organ nadzoru budowlanego postanowienia lub decyzji).
Podstawa prawna: art. 15 zzs ust. 7, 8 oraz ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
-------- ZMIANY W PROCEDURZE PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA --------
V. Na okres stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) zawieszono obowiązywanie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane. Zatem obecnie wszystkie obiekty podlegają przyjęciu do użytkowania w trybie zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 ustawy Prawo budowlane). Wyjątkiem są przypadki określone w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - tj. jeżeli obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został nałożony w decyzji nadzoru budowlanego, to w dalszym ciągu należy wystąpić o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Podstawa prawna: art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
VI. Wstrzymanie i zawieszenie terminów obejmuje również termin dla organu nadzoru budowlanego do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Inwestor po zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych lub złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie może przystąpić do użytkowania obiektu po wydaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
W celu przyspieszenia procedury zaleca się inwestorom, aby po złożeniu "papierowych" dokumentów wyrazili zgodę na doręczenie zaświadczenia w formie elektronicznej przez ePUAP - można to zrobić tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/zgoda-na-doreczanie-pism-za-pomoca-srodkow-komunikacji-elektronicznej/pinbkrkpg.
W oświadczeniu o zgodzie na doręczanie przez ePUAP należy podać co najmniej: dane inwestora oraz opis obiektu budowlanego (tak, aby można w sposób jednoznaczny określić, jakiego zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy zgoda).
Podstawa prawna: art. 15 zzs ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
------------------------ ZDALNY WGLĄD W AKTA -------------------------
VII. Do odwołania zapewnia się stronom udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej, o ile warunki techniczno-organizacyjne pozwalają na takie udostępnienie.
W celu udostępnienia akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy strona składa wniosek w formie elektronicznej (przez ePAUP - można to zrobić tutaj:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wniosek-o-udostepnienie-akt-sprawy-on-line/pinbkrkpg)
lub w formie tradycyjnej. Wniosek musi zostać podpisany podpisem odpowiednio elektronicznym lub odręcznym strony lub jej umocowanego pełnomocnika. We wniosku tym strona wskazuje adres elektroniczny na który mają zostać udostępnione akta sprawy lub poszczególne dokumenty stanowiące akta sprawy.
Udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy następuje w formie: 1) przesłania skanów dokumentów na adres elektroniczny wskazany przez stronę; 2) transmisji audiowizualnej - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej przesyłana jest na adres elektroniczny wskazany przez stronę.
Podstawa prawna: art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
-------------- ZDALNE PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI --------------
VIII. Do odwołania, o ile przemawia za tym interes strony, przeprowadza się czynności w toku postępowania wymagające zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
W wezwaniu do udziału w czynności lub zawiadomieniu o czynności wskazany zostanie sposób organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej.
Jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie czynności w sposób zdalny występuje strona lub inny uczestnik postępowania, to we wniosku tym winna podać swój adres elektroniczny. Jeżeli organ postanowi przeprowadzić czynność w formie zdalnej, to na adres podany we wniosku zostaną przesłane informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej.
Podstawa prawna: art. 15zzzzzn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
 
Komunikat w sprawie przeprowadzania czynności kontrolnych, oględzin oraz innych czynności procesowych z dnia 1.04.2020 r.
Na podstawie § 13 ust. 2 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) ogranicza się wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w ten sposób, że nie przeprowadza się czynności kontrolnych, oględzin oraz innych czynności procesowych wymagających udziału osób trzecich - za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych, w szczególności sytuacji zagrożenia życia lub mienia.
Kontrole obowiązkowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) przeprowadza się w ograniczonym zakresie z zachowaniem wzmożonej ostrożności w trakcie ich przeprowadzania, podejmując wszelkie możliwe działania minimalizujące ryzyko zarażenia się wirusem przez osoby uczestniczące kontroli - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyrażonymi w piśmie z dnia 26 marca 2020 r. znak DPR.022.190.2020.
Na podstawie § 13 ust. 2 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.) ogranicza się wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki związanych z bezpośrednią obsługą interesantów w siedzibie tut. Inspektoratu, w sposób określony w komunikacie z dnia 10.03.2020 r. oraz komunikacie z dnia 12.03.2020 r.
 
Komunikat w sprawie przeprowadzania czynności kontrolnych, oględzin oraz innych czynności procesowych z dnia 16.03.2020 r.
Na podstawie § 8 ust. 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 ze zm.) ogranicza się wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w ten sposób, że nie przeprowadza się czynności kontrolnych, oględzin oraz innych czynności procesowych wymagających udziału osób trzecich - za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych, w szczególności sytuacji zagrożenia życia lub mienia.
Na podstawie § 8 ust. 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 ze zm.) ogranicza się wykonywanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki związanych z bezpośrednią obsługą interesantów w siedzibie tut. Inspektoratu, w sposób określony w komunikacie z dnia 10.03.2020 r. oraz komunikacie z dnia 13.03.2020 r.
 
Komunikat w sprawie wizyt petentów w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z dnia 12.03.2020 r.
W związku z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się "koronawirusa" Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że:
wizyta w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki.
 
Komunikat w sprawie przyjmowania petentów z dnia 10.03.2020 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z istniejącym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym zawiesza do odwołania przyjęcia interesantów w siedzibie tut. organu. PINB w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że wszelkiego rodzaju wnioski, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) oraz skargi mogą być wnoszone do tut. organu pisemnie, za pomocą telefaksu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256).
Strony toczących się w PINB w Krakowie - Powiat Grodzki postępowań administracyjnych mają zachowane prawo do zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie tut. organu.
Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki apeluje do stron postępowań administracyjnych, aby uwagi w ramach toczących się postępowań administracyjnych wnoszone były do tut. organu pisemnie.
 
Komunikat dotyczący podejmowania działań w sytuacji wystąpienia silnych i porywistych wiatrów z dnia 11.02.2020r.
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają, a w związku z tym należy podjąć wszystkie możliwe działania, które uchronią narażonych przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia konsekwencjami.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z faktem wystąpienia silnych i porywistych wiatrów przypomina:
1. Kierownikom budów o obowiązku właściwego zabezpieczenia terenów budów w szczególności ogrodzeń, składowanych materiałów budowlanych przed ich przemieszczeniem i żurawi wieżowych przed ich uszkodzeniem i stworzeniem zagrożenia dla ludzi i mienia, a także należytego zabezpieczenia wykopów znajdujących się na terenie budowy;
2. Właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku sprawdzenia stanu technicznego budynków, w szczególności pokryć dachowych, obróbek blacharskich, kominów, właściwego zamontowania urządzeń na budynkach.
Jednocześnie zaleca się usunięcie z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
 
Komunikat dotyczący zagrożeń mogących występować podczas sezonu grzewczego, związanych z ulatnianiem się tlenku węgla.
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, przy niewielkim jego stężeniu w powietrzu, są: bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty i osłabienie mięśni. Gdy stężenie CO jest wyższe, dochodzi do utraty przytomności i zapaści (porażenie układu nerwowego, niewydolność oddechowa i krążeniowa). Zagrożenie stanowią również zatrucia przewlekłe, przy których to może dojść do różnego rodzaju powikłań. Najczęściej są to trwałe uszkodzenia mózgu (od osłabienia pamięci aż po demencję) oraz serca i układu krążenia. Wśród objawów przewlekłego zatrucia CO są też m.in. bóle głowy, znużenie, brak apetytu, bezsenność, zaburzenia krążenia, drżenie mięśni. (...)
 
Komunikat w sprawie wolnego dnia 27 grudnia 2019 r.
Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej, w tym także dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki.
W związku z ustanowionym dniem wolnym 27 grudnia 2019 r., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki będzie czynny w sobotę 14 grudnia 2019 r.
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE POWIAT GRODZKI Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2019 R. O KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 obowiązkowej kontroli w zakresie:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że tut. organ nadzoru budowlanego włączył się w akcję pomocy gminom dotkniętym skutkom nawałnic, jakie przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r.

Inspektorzy PINB w Krakowie - Powiat Grodzki udali się na tereny dotknięte skutkami nawałnic w województwach: kujawsko- pomorskim i wielkopolskim. Wspomagają władze lokalne w ocenianiu stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych, celem zapewnienia jak najszybszej pomocy osobom poszkodowanym.
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYPOSAŻONYCH W PIECE GAZOWE” {czytaj więcej}.

 
Warsztaty „REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH I PROCESU PRZYJMOWANIA ICH DO UŻYTKOWANIA W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE.” {czytaj więcej}.

 
SPRAWOZDANIE O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI W 2016 ROKU, NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERNIE MIASTA KRAKÓW {czytaj więcej}.

 
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 W KRAKOWIE

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Właściciele i Zarządcy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Krakowa.

W Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży 2016 - wielkie międzynarodowe wydarzenie, w którym uczestniczyć będzie, jak się szacuje, ponad dwa miliony młodych pielgrzymów i innych gości. Obecność Jego Świątobliwości Papieża Franciszka nadaje temu wydarzeniu rangę wizyty państwowej. (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE POWIAT GRODZKI Z DNIA 15.05.2015 R. W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2015 r., której przedmiotem jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBIEKTU BUDOWLANEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. LEMA 7 z dnia 10.02.2015r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że udzielił pozwolenia na użytkowanie dla obiektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej położonej w Krakowie przy ul. Lema 7 po przeprowadzeniu przez uprawnionych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki kontroli przedmiotowego obiektu w dniach 17.04.2014 r., 23.04.2014 r., 28.04.2014 r., 09.05.2014 r. (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO) z dnia 27 października 2014r.
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, (...)
 
UZUPENIENIE KOMUNIKATU POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że w dniu 17.10.2014 r. dokonano kolejnej kontroli w terenie, zobowiązano inwestora do wykonania robót zabezpieczających i uporządkowania terenu.

W chwili obecnej wykonywane jest zabezpieczenie budynku przy ul. Floriańskiej nr 30 przed opadami atmosferycznymi.

Dodatkowo PINB w Krakowie - Powiat Grodzki zobowiązał do dokonania sprawdzenia przewodów kominowych i instalacji gazowej w budynku nr 30.

Po zakończeniu robót zabezpieczających i pozytywnym wyniku kontroli kominów i instalacji będzie możliwe użytkowanie budynku nr 30 bez poddasza, które nadal pozostaje wyłączone z użytkowania.

Zobowiązano inwestora do opracowania ekspertyzy odnoszącej się do aktualnego stanu.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI Z DNIA 17.10.2014 R. W SPRAWIE ZAWALENIA SIĘ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ W PODDASZU OFICYNYNA TERENIE INWESTYCJI PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 28 I UL. ŚW. MARKA 18 W KRAKOWIE.

W dniu 16.10.2014 r. inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w wyniku wezwania z Centrum Zarządzania Kryzysowego udali się niezwłocznie na teren inwestycji przy ul. Floriańskiej 28 i ul. Św. Marka 18 w Krakowie, na którym doszło do zdarzenia zawalenia się części istniejącej ściany szczytowej w poddaszu oficyny. Materiał z murowanej ściany spadł na dach sąsiedniego budynku oficyny przy ul. Floriańskiej 30 oraz na podworzec. W wyniku zaistnienia zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Inwestor robót budowlanych przy ul. Floriańskiej 28 i ul. Św. Marka 18 dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych. Budowa prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.

W wyniku podjętych przez PINB w Krakowie - Powiat Grodzki czynności kontrolnych wyłączono z użytkowania budynek oficyny wraz z podworcem.

W dniu dzisiejszym inspektorzy nadzoru budowlanego prowadzą dalsze czynności w terenie, w których uczestniczą również - inwestor, uczestnicy procesu budowlanego i zarządca uszkodzonego budynku.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE GODZIN URZĘDOWANIA INSPEKTORATU W DNIU 2 MAJA 2014 r. Kraków, dnia 29.04.2014 r.

W związku z pismem Szefa Służby Cywilnej z dnia 24 kwietnia 2014 r., znak: DSC.3521-9 (1) /14/MZ.PD w sprawie pracy w dniu 2 maja 2014 r. urzędników służby cywilnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że dzień 2 maja 2014 r. jest dniem pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, w jego regularnych godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30. Godziny funkcjonowania dziennika podawczego oraz przyjmowania stron również pozostają bez zmian.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI WYDANY W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ POGODOWĄ, SPOWODOWANĄ WYSTĘPOWANIEM SILNYCH WIATRÓW Kraków, dnia 06.12.2013 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z zaistniałą sytuacją pogodową, związaną z występowaniem silnych wiatrów, przypomina kierownikom budowy o ich obowiązkach, dotyczących skutecznego zabezpieczenia terenu budów, prowadzonych na obszarze Miasta Krakowa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki zwraca się również, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, zlokalizowanych na ternie Miasta Krakowa o zwrócenie wzmożonej uwagi na zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI PO KONTROLI USZKODZENIA ZADASZENIA TRYBUNY POŁUDNIOWEJ MIEJSKIEGO STADIONU IM. HENRYKA REYMANA W KRAKOWIE
W wyniku przeprowadzonych dnia 30.01.2013 r. czynności kontrolnych, w sprawie uszkodzenia poszycia zadaszenia Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie stwierdzono nieprawidłowości związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu. (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE USZKODZENIA ZADASZENIA TRYBUNY POŁUDNIOWEJ MIEJSKIEGO STADIONU IM. HENRYKA REYMANA W KRAKOWIE
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych dnia 29.01.2013 r., w sprawie uszkodzenia zadaszenia trybuny południowej Miejskiego Stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie upoważnieni inspektorzy PINB w Krakowie - Powiat Grodzki ustalili, (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki  przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 30(...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO)
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE USUWANIA POKRYWY ŚNIEZNEJ ZALEGAJĄCEJ NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów(...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 12 616-56-60
(+48) 12 616-56-40
Fax
(+48) 12 616-56-61
(+48) 12 616-56-41
 
Kontakt Elektroniczny

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o przyjmowaniu podań