e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Postępowanie legalizacyjne

Postępowanie legalizacyjne prowadzimy, jeśli wybudujesz obiekt bez zgody organu architektoniczno-budowlanego.

W ramach postepowania legalizacyjnego wydajemy postanowienie o wstrzymaniu budowy, w którym poinformujemy o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części, zwanego „wnioskiem o legalizację” oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej, a także o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.

Wniosek o legalizację można złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie, termin 30-dniowy liczony jest od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. Wniosek o legalizację można wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji.

W przypadku złożenia wniosku o legalizację nałożymy obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli  dokumenty legalizacyjne są kompletne oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu jest zgodny z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi (dla budowy zakończonej sprawdza się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy) – wydamy postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej.

Po zapłaceniu opłaty legalizacyjnej wydamy decyzję o legalizacji, w której jeśli budowa jest niezakończona, zezwolimy na wznowienie robót.

Dodatkowo w decyzji legalizacyjnej nałożymy obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku: niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie; wycofania wniosku o legalizację; nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych; niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych; niezapłacenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie; kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy – wydamy decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części.

Wzór wniosku:

PB-19Wniosek o legalizacjęPDF
PB-5Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku

Więcej informacji: LINK 1, LINK 2