Przyjmowanie i załatwianie podań, skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki odbywa się na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

  Art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi:

  § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  § 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

  § 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

  § 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

  2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

  § 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

  W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

  §Art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi:

  § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

  § 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, natomiast jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 rozporządzenia).

  Zgodnie z art. 217 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

  Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

  2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W tym przypadku organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

  Wszystkie podania, skargi i wnioski przesyłane bądź dostarczane bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu są rejestrowane w dzienniku korespondencji. Następnie zostają przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, po czym zgodnie z dyspozycją są przekazywane do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

  W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia, zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku lub odpowiedzi na pismo.

  TERMINY

  Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Jeżeli sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiadamia o tym strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).

  Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

  Stosownie do art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w tym terminie stosuje się przepis art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w tym terminie organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

  SKARGI

  Postępowanie wszczynane na skutek skargi powszechnej ma charakter odrębny od postępowania administracyjnego (orzeczniczego). Świadczy o tym fakt, iż Kodeks postępowania administracyjnego poświęca postępowaniu skargowemu odrębny dział (Dział VIII). Jest to przy tym postępowanie o charakterze uproszczonym (odformalizowanym). Celem wniesienia skargi powszechnej jest bowiem zwrócenie uwagi przez wnoszącego na określone nieprawidłowości (zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw). W konsekwencji przepisy zawarte w pozostałych działach Kpa nie mają zastosowania w postępowaniu skargowym (oprócz wyraźnych odesłań zawartych w przepisach). Przy rozpatrywaniu skarg nie stosuje się zatem art. 63, czy też 64 i 65 Kpa.

  Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w organach administracji publicznej odbywa się zgodnie z przepisami: Działu VIII Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Przy czym wymogiem niezbędnym do rozpatrzenia skargi (złożonej pisemnie czy też drogą elektroniczną) - zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia - jest zaopatrzenie jej w następujące dane: imię, nazwisko (nazwa) i adres wnoszącego oraz określenie przedmiotu skargi. Jedynie skargi i wnioski niezawierające ww. danych mogą zostać pozostawione bez rozpoznania (§ 8 pkt 1 rozporządzenia). Natomiast, na podstawie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, organ wzywa wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

  INFORMACJA

  Strony są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Wielickiej 28A, w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30 oraz środy i piątki w godz. 8:00-15:00, przez inspektora dyżurnego.

  W sprawach skarg i wniosków strony przyjmowane są przez PINB w Krakowie - Powiat Grodzki w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00.

  Dziennik podawczy jest czynny: poniedziałek w godz. 9:30 - 16:30, wtorek - piątek w godz. 8:00 - 15:00.

  Informację można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 12 616-56-40 (sekretariat) i 12 616-56-60 (kancelaria).

  *

  DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA W BIP

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami), informacja publiczna będąca w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowy Inspektorat powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowy Inspektorat nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowy Inspektorat powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Inspektorat ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Powiatowy Inspektorat, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 5).

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do tej decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

  OPŁATA SKARBOWA

  Z dniem 1 stycznia 2007 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami), uległy zmianie przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Najistotniejsze zmiany to:

  1) zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od podań i załączników do podań;

  2) zlikwidowanie znaków opłaty skarbowej;

  Aktualnie zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa.

  3) zmiana wykazu przedmiotów opłaty skarbowej wraz ze zmianą stawek tej opłaty oraz zwolnień; np.: złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17 zł, wydanie zaświadczenia 17 zł; wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 25 % stawek określonych w części III ust. 9 pkt 1 załącznika do ustawy; poświadczenie zgodności wypisu dokonane przez organy administracji publicznej od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5 zł;

  4) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie pozwolenia / zaświadczenia lub z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii, dlatego składający wniosek / dokument lub dokonujący zgłoszenia jest zobowiązany załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu za pośrednictwem internetu) powinien precyzyjnie opisywać czego dotyczy opłata skarbowa.

 • KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki  przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 30(...)
 
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)