Pomoc poszkodowanym w powiecie nowosądeckim - 25 czerwca 2021 r.
Inspektorzy oraz eksperci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki udzielają wsparcia osobom poszkodowanym w powiecie nowosądeckim, w związku z negatywnymi zdarzeniami atmosferycznymi, jakie miały miejsce w tym obszarze. Nasi inżynierowie służą poszkodowanym pomocą w zakresie oceny stanu obiektów budowlanych po przejściu żywiołu.
 
 
Informacja dotycząca zagrożeń mogących występować podczas sezonu grzewczego, związanych z ulatnianiem się tlenku węgla.

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
- nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
- Systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność, wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
- Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych.
- Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
- W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
 
Szkolenie z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 12 grudnia 2019 r., w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki odbyło się szkolenie z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego dla pracowników Inspektoratu. Szkolenie przeprowadzone było przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Prowadzącym szkolenie był specjalista z zakresu procedur administracyjnych i wieloletni trener szkolący pracowników administracji samorządowej i rządowej.

Program ramowy szkolenia obejmował dwanaście zagadnień obejmujących całościowo tematykę ujętą w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 
 
 
JUBILEUSZ XX-LECIA

W dniu 5 listopada 2019 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego znajdującej się w Pałacu Wielopolskich, Pl. Wszystkich Świętych w Krakowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu XX - lecia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki. Współgospodarzem wydarzenia był prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

Podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia "Honoris Gratia". Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki wraz z Prezydentem Miasta Krakowa wyrazili podziękowania dla pracowników nadzoru budowlanego.
W toku obchodzonego jubileuszu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki mgr inż. Małgorzata Boryczko wyraziła także podziękowanie za wieloletnią współpracę dla służb i jednostek: Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendanta Miejskiej Policji w Krakowie, Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie, Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, Prezesa Zarządu MPEC S.A. oraz rzeczoznawców budowlanych - członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
SZKOLENIE ZE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W dniach 22 października i 7 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie odbyło się szkolenie dla pracowników PINB w Krakowie - Powiat Grodzki, realizowane w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i pracy czyli jak radzić sobie z agresywnym klientem" organizowanym przez Okręgowego Inspektora Służby Więziennej w Krakowie. Szkolenie obejmowało trzy bloki tematyczne dotyczące kwestii: psychologicznej, ochronnej oraz medycznej.

 
SZKOLENIE W DNIACH 26 i 27 WRZEŚNIA 2019 r.

W dniach 26 i 27 września 2019 r., pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki wzięli udział w szkoleniu. Przedmiotem szkolenia były trzy bloki tematyczne:.

1. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" - prowadzona przez pracownika Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
2. "Zabezpieczenie głębokich wykopów na budowie" - wykład wygłoszony przez dr inż. S. Karczmarczyka, cenionego specjalisty w branży projektowej;
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych" - wykład poprowadzony przez pracownika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.
 
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z OKRĘGOWĄ SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ W KRAKOWIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki pani mgr inż. Małgorzata Boryczko dnia 18.09.2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Krakowie panem płk. Włodzimierzem Więckowskim.

W ramach przedmiotowego porozumienia funkcjonariusze krakowskiej Służby Więziennej przeprowadzą w październiku 2019 r. szkolenia dla pracowników nadzoru budowlanego z zakresu bezpieczeństwa w pracy.

 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że tut. organ nadzoru budowlanego włączył się w akcję pomocy gminom dotkniętym skutkom nawałnic, jakie przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r.

Inspektorzy PINB w Krakowie - Powiat Grodzki udali się na tereny dotknięte skutkami nawałnic w województwach: kujawsko- pomorskim i wielkopolskim. Wspomagają władze lokalne w ocenianiu stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych, celem zapewnienia jak najszybszej pomocy osobom poszkodowanym.
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE POWIAT GRODZKI Z DNIA 15.05.2015 R. W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2015 r., której przedmiotem jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). (...)
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z uwagi na zbliżający się okres zimowy, a w związku z tym możliwość pojawienia się opadów śniegu i wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich(...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO) z dnia 27 października 2014r.
Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, (...)
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI WYDANY W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ POGODOWĄ, SPOWODOWANĄ WYSTĘPOWANIEM SILNYCH WIATRÓW Kraków, dnia 06.12.2013 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z zaistniałą sytuacją pogodową, związaną z występowaniem silnych wiatrów, przypomina kierownikom budowy o ich obowiązkach, dotyczących skutecznego zabezpieczenia terenu budów, prowadzonych na obszarze Miasta Krakowa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki zwraca się również, do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, zlokalizowanych na ternie Miasta Krakowa o zwrócenie wzmożonej uwagi na zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów.

 

POMÓŻ WALCZYĆ Z NIELEGALNYM GRAFFITI

Kraków walczy z nielegalnym graffiti, a Ty możesz w tym pomóc. Od stycznia do końca października tego roku na terenie naszego miasta ujawniono 1779 takich aktów wandalizmu.

Ujęto 58 sprawców, a 749 pseudograffiti zniknęło z przestrzeni publicznej.

W walce z tym zjawiskiem konieczna jest ścisła współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Dzięki sygnałom od krakowian służby będą bowiem mogły szybciej reagować i znajdować sprawców. Dlatego bardzo ważne jest by reagować w przypadku zauważenia, że ktoś niszczy mienie. Jak? Niezwłocznie zawiadamiając Straż Miejską (tel. 986 lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Straży Miejskiej) lub policję (tel. 997), a w przypadku gdy jesteśmy właścicielem niszczonej nieruchomości - składając wniosek o ściganie sprawcy.

Przypomnijmy, że władze miasta utworzyły zespół zadaniowy ds. walki z nielegalnym graffiti. W jego skład wchodzą nie tylko przedstawiciele urzędu miasta, miejskich spółek oraz jednostek, ale także m.in. reprezentanci policji oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Celem działania zespołu jest wypracowanie procedur umożliwiających szybszą i skuteczniejszą reakcję na pojawiające się na terenie miasta graffiti. Uruchomiono także interaktywną mapę miasta z możliwością bieżącego nanoszenia miejsc powstawania graffiti, co umożliwia określenie obszarów szczególnie narażonych na akty wandalizmu.

Więcej informacji o walce z nielegalnym graffiti dostępnych jest pod adresem:

www.strazmiejska.krakow.pl/smmk/czysty-krakow.html.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 12 616-56-60
(+48) 12 616-56-40
Fax
(+48) 12 616-56-61
(+48) 12 616-56-41
 
Kontakt Elektroniczny

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o przyjmowaniu podań