KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH
18.01.2016

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych.

Właściciel i zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do zapewnienia, przy dochowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury oraz o obowiązku poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikację mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w odniesieniu do kominów wolno stojących, przemysłowych oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych-wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

O ww. obowiązkach przypomina się w szczególności właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w których mogą przebywać i wypoczywać dzieci i młodzież.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 12 616-56-40
Fax
(+48) 12 616-56-41
E-mail
pinb@pinb-krakow.pl
 
Kancelaria
(+48) 12 616-56-60
Fax
(+48) 12 616-56-61